Regulamin – Case Open 2016
Forum Strategii Marketingowej

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w
„Case Open 2016” Forum Strategii Marketingowej

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Case Open 2016” Forum strategii marketingowej, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ul. Plac Zawiszy 1, zwanego dalej „Forum”.
 2. Forum organizowany jest przez Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 14, NIP 712 327 00 60 zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem www.caseopen.pl
 4. Forum ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 rok numer 62, poz, 504 z późn. zm.).

§ 2. Rejestracja Uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.caseopen.pl w zakładce „Rejestracja”
 2. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 3. Po wypełnieniu formularza na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacja z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, lub w przypadku płatności on-line – potwierdzenie uczestnictwa w Forum.
 4. W przypadku braku otrzymania informacji wskazanych w pkt. 3 §2, w ciągu 24 godzin, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@caseopen.pl
 5. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Forum zgodnie z cennikiem podanym w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej Forum.
 6. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu organizacji Forum, jak również udostępnienie adresu e-mail w celu przesłanie Uczestnikom Forum środkami komunikacji elektronicznej informacji organizacyjnych Organizatora oraz informacji handlowej bądź marketingowej partnerów Forum.
 7. Dodatkowo uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Słowa i Myśli Spółka z o.o. swoich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer telefoniczny, adres e-mail – w celu i na czas przygotowania oraz przeprowadzenia przez ClickQuickNow Sp. z o.o. podczas Case Open 2016 Forum Strategii Marketingowej prelekcji dotyczącej wykorzystywania danych osobowych w realizacji strategii marketingowych.
 8. Uczestnik, który nie wyraża takiej zgody zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji na adres e-mail: kontakt@caseopen.pl niezwłocznie po wypełnieniu formularza.
 9. Warunki płatności oraz koszty uczestnictwa w Kongresie określa §3 Regulaminu. Aktualny cennik dostępny jest również na stronie Forum.

§ 3. Warunki płatności oraz koszt uczestnictwa

 1. Płatność możliwa jest przelewem bankowym tradycyjnym lub przelewem on-line, kartą płatniczą, kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 2. Przelew bankowy należy wykonać w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia rejestracyjnego, ale nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku na rachunek bankowy o numerze: BOŚ Bank 93 1540 1144 2114 6408 1526 0001, nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin, tytułem: Udział w Forum Case Open, imię i nazwisko uczestnika
 3. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy Organizatora.
 4. Koszt uczestnictwa:
  – w terminie płatności do 31 marca 2016 roku, wyniesie 499 zł netto
  – w terminie płatności od 1 kwietnia 2016 roku, wyniesie 599 zł netto
 5. Podane ceny są kwotami netto, które należy powiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.
 6. W przypadku zgłoszeń grupowych obowiązują następujące rabaty:
  – 2 osoby – organizator udzieli 10% rabatu,
  – 3 osoby – organizator udzieli 15% rabatu,
  – 4 osoby i więcej – 20%
 7. Cena obejmuje udział w Forum, materiały kongresowe, catering oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Forum.
 8. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Forum oraz inne koszty własne, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 9. Po dokonaniu płatności z tytułu udziału w Forum Organizator wystawi Uczestnikowi paragon. Na wyraźne życzenie Uczestnika, po odznaczeniu w formularzu rejestracji opcji „Chcę fakturę” wystawiona zostanie faktura VAT.

§ 4. Rezygnacja Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Forum poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w Kongresie do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Słowa i Myśli Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@caseopen.pl Z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Rezygnacja udziału w Forum „Case Open”.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 30 dni włącznie przed dniem Forum tj. 15 marca 2016 roku, Uczestnik otrzymuje zwrot 50% wpłaconej należności. W przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji w okresie poprzedzającym Kongres krótszym niż 30 dni, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Forum.
 4. Nieuiszczenie należności w przewidzianym terminie będzie skutkowało koniecznością uiszczenia pełnej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.

§ 5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za szkody umyślnie spowodowane przez Organizatora.
 2. Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Forum.
 3. Uczestnicy Forum są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Forum.
 4. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie bez zgody Organizatora.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do zdjęć, nagrań wykonanych podczas Forum z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika bądź jego reprezentantów i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla organizatora.
 6. Ustalenie powyższe dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Forum w trakcie swoich aktywności oraz wtedy gdy Uczestnik bądź jego reprezentant dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyemitowanych przed dniem cofnięcia niniejszej zgody.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum, jak również zmiany jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Forum bez podania przyczyny.
 2. W takim przypadku Uczestnikom zwrócona zostanie cała należność wpłacona tytułem udziału Uczestnika w Kongresie.
 3. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Forum, zmianą jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Forum.
 4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2016 roku.